Menu

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia – podstawowe zasady BHP na budowie

Praca na budowie wymaga przestrzegania przepisów BHP. Budowlańcy powinni jednak kierować się nie tylko paragrafami stworzonymi przez ustawodawców, ale również zdrowym rozsądkiem.

Plany bezpieczeństwa budowy i ochrony zdrowia pracowników

Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie oraz ochrony zdrowia pracowników budowlanych opierają się na Prawie budowlanym oraz zapisach obecnych w Kodeksie pracy. Wykonywanie prac budowlanych wiąże się z napotykaniem wielu zagrożeń dla życia oraz zdrowia. Przestrzeganie zasad BHP na budowie dotyczy zarówno pracowników niższego szczebla, jak i bezpośrednich uczestników procesu inwestycyjnego. Na prawidłowo przebiegającej budowie muszą obowiązywać plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumenty te zawierają zapisy, z którymi zapoznać muszą się wszystkie osoby pracujące na budowie – zarówno podczas wykonywania robót, jak i przeprowadzania wizytacji. Dotyczy to takich aspektów, jak:

 • ochrona przeciwpożarowa i postępowanie na wypadek pożaru,
 • obsługa sprzętu technicznego,
 • zabezpieczenie przed pyleniem, wibracjami i hałasem,
 • używanie chemicznych substancji,
 • przebywanie na wysokościach,
 • przydzielanie roboczej odzieży i obuwia,
 • wprowadzanie nowych pracowników na teren budowy oraz poruszanie się po nim.

Do prawidłowego zaplanowania i zorganizowania procesu budowlanego zobowiązany jest kierownik budowy. Dotyczy to m.in. wyboru jak najmniej szkodliwych technologii oraz zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także zadbania o przeszkolenia pracowników w zakresie przypisanych im środków ochrony.
dźwig na budowie

Regulamin wewnętrzny budowy

Przestrzeganie przepisów BHP okazuje się tym istotniejsze, im większy jest teren budowy. Na większych obszarach budowlanych stosuje się indywidualnie opracowywane regulaminy, zawierające wewnętrzne prawa obowiązujące na danym placu. Zazwyczaj regulaminy te przygotowywane są przez wykonawców generalnych, a do ich przestrzegania zobowiązani są wszyscy podwykonawcy. W treści zasadniczej muszą być określone np.

 • zasady wstępu na budowę,
 • wskazania do poruszania się określonymi ciągami komunikacyjnymi,
 • wymogi związane z obowiązkiem noszenia identyfikatora przez każdego pracownika.

W przypadku niestosowania się do ustalonych przepisów, pracownik budowy musi liczyć się z ryzykiem nałożenia kary finansowej. Takie rozwiązanie okazuje się dość skutecznym sposobem na powszechne przestrzeganie regulaminu wewnętrznego budowy.

Oznakowanie placu budowlanego

Każda budowa musi być odpowiednio oznakowana. Nie dotyczy to jednak wyłącznie konieczności wywieszenia tablicy informacyjnej w wystarczająco widocznym miejscu. Aby plac budowy funkcjonował w zgodzie z zasadami BHP oraz przepisami Prawa budowlanego, niezbędne jest stosowanie specjalnych znaków bezpieczeństwa. Są to:

 • znaki ostrzegawcze,
 • znaki zakazu,
 • znaki nakazu,
 • znaki informacyjne.

Zamieszczenie odpowiednich oznakowań jest podstawowym obowiązkiem wykonawcy generalnego. Do ich przestrzegania zmuszone są natomiast wszystkie jednostki, które przebywają na placu budowy – włącznie z usługodawcami i pracownikami zewnętrznymi oraz osobami wizytującymi oraz nadzorującymi przebieg prac budowlanych.

Zasady BHP transportu bliskiego na budowie

Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego są wszelkie maszyny i urządzenia transportu bliskiego. Dotyczy to przede wszystkim dźwigów, które znaleźć można na niemal każdej budowie kubaturowej. Ich eksploatacja wiąże się z różnymi zagrożeniami, dlatego muszą podlegać stałemu dozorowi technicznemu. Dźwigi budowlane powinny być przede wszystkim użytkowane zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz przeznaczeniem docelowym. Urządzenia należy wyposażyć również w instrukcję obsługi, która zostanie umieszczona na stanowisku i będzie dostępna dla każdego operatora. Podczas przenoszenia ładunku konieczne jest używanie odpowiednich sygnałów dźwiękowych, pełniących jednocześnie formę ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu. Pracownicy budowy mogą być transportowani jedynie za pośrednictwem samojezdnych podestów ruchomych oraz innych urządzeń, które są do tego przeznaczone. Warto korzystać z usług profesjonalistów. Obsługa dźwigów oraz innych sprzętów transportowych wymaga bowiem posiadania stosowanych uprawnień, dających gwarancję prawidłowego użytkowania oraz zapewnienia właściwej konserwacji.